Nettalliansen tilrettelegger for en mer effektiv nettdrift gjennom digitalisering av distribusjonsnettet

Nettalliansens nyeste felles anskaffelse er nå konkludert, hvor det etableres en rammeavtale på kjøp av nettstasjoner, transformatorer, høyspentkoblinger og høyspentbrytere med Siemens AS.  Avtalen skal sikre at nettselskapene får en operativ tilnærming til digitalisering av distribusjonnettene, inkludert nettstasjonsovervåking.

 

Når monteringen av de nye AMS målerne er ferdig ved utgangen av 2018, vil alle hus i Norge automatisk sende sine måler- og kvalitetsdata til nettselskapene. Eierselskapene i Nettalliansen har med den nye avtalen tilgang til utstyr som er nødvendig for en videre «digitalisering» av distribusjonsnettet, som sikreer en effektiv og proaktiv nettdrift med fortsatt god leveransekvalitet.

- Gjennom anskaffelsen sørger vi for optimal utnyttelse av de nye mulighetene i AMS, samtidig som vi får tilgang til digitale nettstasjoner, sier innkjøpssjef i Nettalliasen Gunnar Bell. 

Avtalen ble konkludert i november og har en varighet på to år pluss to ettårige opsjoner om forlengelse. Siemens AS ble evaluert best på både kvalitet og pris, der blant annet leveransepresisjon var et viktig evalueringskriteria. Det var 3 leverandørene med i anbudskonkurransen.

Betydelige besparelser
Avtalen erstatter en avtale på trafoer og nettstasjoner som ble inngått i 2014 med 25 av Nettalliansens eierselskap. Som følge av at Nettalliansen har fått flere nettselskap inn på eiersiden og økt fokus på digitalisering av nettstasjoner, vil avtalen potensielt inkludere samtlige av Nettalliansens 46 eierselskap. Her ligger det store besparelser på en felles anskaffelse, noe som også øker interessen for å bytte ut gammelt materiell. Totalt kjøpes det i Nettalliansen inn mer enn 700 trafoer og omkring 600 nettstasjoner per år. Nettalliansens totale omsetning for komponentene som inngår i avtalen, ligger på  omkring 100mNOK per år, med en betydelige årlig besparelse.