Ringeriks-Kraft Nett inn i Nettalliansen

Ringeriks-Kraft Nett har valgt å bli eier i Nettalliansen med virkning fra 1. mai 2017. Selskapet eier og driver distribusjonsnettet til vel 21 500 kunder i Hole og Ringerike kommune i Buskerud. Med Ringeriks-Kraft Nett på eiersiden får Nettalliansen 48 eiere fordelt over 15 fylker, med til sammen 296.000 nettkunder.

Nettalliansen har som formål å øke handlingsrommet til det lokale nettselskapet, slik at de små og mellomstore nettselskapene i Norge får drifte sitt nett under de samme forutsetninger som de større aktørene. Økt kostnadseffektivitet er hovedmålsettingen til Nettalliansen, og stordriftsfordeler, samhandling og innovasjon er de fokusområdene som i størst grad skal bidra til dette.

Ringeriks-Kraft Nett trer inn som eier i Nettalliansen med effekt fra 1. mai 2017, og Jan-Erik Brattbakk, nettsjef i Ringeriks-Kraft Nett konstaterer at de vil få nytte av eierskapet og muligheter til å bidra med ressurser og kapasitet inn i prosjekter og FoU- initiativ.

- Vi ser fram til å bli medeier i Nettalliansen med de fordeler dette kan gi oss. Samtidig ønsker vi å bidra positivt og proaktivt inn i samarbeidet der det måtte være naturlig, sier Brattbakk. Når vi står sammen med hele 300.000 nettkunder og med det er størst etter Hafslund, så ligger det kraft bak og vi er imponert av hva Nettalliansen har klart å få til på vegne av sine eierselskap.

 

Stordriftsfordeler, samhandling og innovasjon
Nettalliansen har hatt en sterk vekst av eierselskap og prosjekter de siste årene. I tillegg til å fremforhandle gunstige innkjøpsavtaler på blant annet materiell, trafo og nettstasjoner, så jobber Nettalliansen med å utvikle fremtidens IT-systemportefølje for eierselskapene og en felles IKT strategi. Gjennom dette gjennomføres det aktiviteter og kartlegging av behovene til selskapene, knyttet til systemstøtte innenfor både kunde- og nettområdet.

En av de største pågående prosjektene er innføringen av nye smarte strømmålere. 30 av Nettalliansens 48 eierselskap er deltakende i prosjektet, som er et viktig steg i digitaliseringen av strømnettet, og som skal medvirke til en mer effektiv nettdrift og nye fremtidsrettede tjenester for forbrukerne.

Øvrige fokusområder er samhandling og kompetansebygging i mellom eierselskapene i alliansen.

- Det er mye å hente på kompetansebygging og deling av kunnskap i en tid som krever endring og ekstra kapasitet hos våre eierselskap, sier administrerende direktør i Nettalliansen Torgeir Brovold. Vi er svært fornøyd med å få Ringeriks-Kraft Nett inn på eiersiden og ser frem til god involvering og godt engasjement fra vår nye eier, samt å trekke nytte på de erfaringer Ringeriks-Kraft har innenfor hele nettvirksomhetens operative og innovative spekter.